Všeobecné obchodní podmínky společnosti Con Gusto s.r.o. pro prodej dárkových poukázek

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané společností Con Gusto s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 91494 (dále jen „poskytovatel či prodávající“), a upravují veškeré obchodní vztahy mezi poskytovatelem a jeho zákazníky.

1.2 Poskytovatel je provozovatelem restaurace Restaurant a steakhouse Monte Bú v Brně a v rámci své podnikatelské činnosti nabízí zákazníkům služby v oblasti pohostinství a s tím související služby (dále je „služby“).

1.3 Zákazník je osobou, která má zájem využít služby.

1.4 Poskytovatel má zájem umožnit zákazníkům provést úhradu poskytnutých služeb prostřednictvím dárkových poukazů (dále jen „dárkový poukaz“).

1.5 Dárkový poukaz vydává poskytovatel v hodnotě 500,- Kč, 1.000,- Kč, 1.500,- Kč, 2.000,- Kč, 2.500,- Kč, 5.000,- Kč a 10.000,- Kč

1.6. Finanční částku uvedenou na dárkovém poukaze je nutné vyčerpat jednorázově, tj. poskytovatel v případě nižší hodnoty poskytnuté služby oproti hodnotě dárkového poukazu rozdíl nevyplácí. Zákazník je však oprávněn použít k úhradě služby dárkový poukaz a částku převyšující hodnotu dárkového poukazu na místě poskytovateli uhradit.

1.7 Hodnota uvedená na dárkovém poukaze určuje hodnotu služeb včetně DPH.

1.8. Dárkový poukaz není vázán na konkrétní osobu a je tedy volně přenositelný. V každé provozovně poskytovatele (Restaurant a steakhouse Monte Bú, RISTORANTE PIAZZA, Pivnice U Čápa, Gelateria Piazza) je držitel dárkového poukazu považován za osobu, která je oprávněna s dárkovým poukazem nakládat.

1.9 Zákazník objednává dárkový poukaz u poskytovatele výhradě elektronicky, a to prostřednictvím potvrzení svého zájmu na portálu poskytovatele www.monte-bu.cz (dále jen „objednávka“). Odesláním objednávky a uhrazením ceny dárkového poukazu je mezi zákazníkem a poskytovatelem uzavřena kupní smlouva a poskytovateli vzniká povinnost dodat zákazníkovi dárkový poukaz.

1.10 Poskytovatel svou povinnost dle čl. 1.9 splní odesláním dárkového poukazu ve formátu PDF na e-mailovou adresu sdělenou zákazníkem v objednávce. Poskytovatel se zavazuje dodat zákazníkovi dárkový poukaz ve lhůtě do tří dnů ode dne obdržení úhrady ceny dárkového poukazu na účet poskytovatele. V případě nedodání dárkového poukazu ve stanovené lhůtě je zákazník oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a poskytovatel je povinen vrátit plnění, které od zákazníka obdržel.

1.11 Poskytovatel umožňuje úhradu dárkového poukazu jedním z následujících způsobů: platební kartou, bankovním převodem. Cena bude uhrazena způsobem zvoleným zákazníkem v objednávce.

1.12 Dárkový poukaz je platný po dobu 11 měsíců (335 dní) ode dne jeho vystavení. Doba platnosti je na dárkovém poukazu uvedena.

1.13 Zákazník souhlasí, že se smluvní vztah řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele a v otázkách neupravených těmito podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1.14 Reklamační řád: Klient je oprávněn požádat o vrácení nevyužitého Voucheru ve lhůtě do 5 dní od zakoupení. Klientovi bude vrácena celá částka hodnoty Voucheru.

1.15 Zákazník souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti se zasíláním informací o službách poskytovatele a aktuálních nabídkách třetích subjektů na emailovou adresu či SMS telefonní kontakt uvedené v objednávce. Zákazník dále souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v objednávce poskytovatelem jakožto správcem pro účel poskytování služeb. Tento souhlas se uděluje pro všechny údaje obsažené v objednávce. Zároveň si je zadavatel vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi objednávky byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

1.16 Tyto VOP jsou aktualizované, platné a účinné od 3.11.2017.